Allmänna villkor

1. Tillämpning

 • 1.1. Dessa Användarvillkor reglerar användningen av programvaran ”Kontera.Mindre” som tillhandahålls av KonteringsPoolen Sverige AB, org.nr 559232-7539 via webbplatsen konteramindre.se.
 • 1.2. Villkoren gäller för alla användare som köper en licens, laddar ner programvaran och registrerar ett konto.

2. Definitioner

 • 2.1. ”Licens” – Avser rättigheten att använda och få åtkomst till Programvaran Kontera.Mindre.
 • 2.2. ”Kund”- Avser redovisningsbyrå som loggar in och använder tjänsten.
 • 2.3. ”Konto”- Avser Kundens inloggning i programvaran, varifrån Kunden har möjlighet att nyttja Tjänsten.
 • 2.4. ”Klient” – Klienter är Kundens namngivna slutkunder som registreras i programmet.

3. Avtalsbundenhet

 • 3.1. Dessa Användarvillkor är standardvillkor som styr användningen av Programvaran. Genom att göra en beställning, signera, klicka på “Jag accepterar” eller liknande vid någon framställning av Användarvillkoren, inuti Programvaran, webbutiken, bekräftelse per e-post eller något annat orderformulär, lägger Kunden en juridiskt bindande order hos KonteringsPoolen. Om du inte godkänner Användarvillkoren eller om du inte har de befogenheter som krävs från ditt företag för att lägga sådan order, ska du inte använda eller ladda ner Programvaran, eller acceptera eller underteckna Användarvillkoren när de framställs, eftersom detta är ett bindande juridiskt avtal för ditt företag.
 • 3.2. Du kan närsomhelst sluta använda tjänsten och avregistrera ditt konto. Dessa villkor gäller så länge du som Kund har ett aktivt konto.

4. Beskrivning av programvaran

 • 4.1. Kontera.Mindre, är ett konteringsprogram som hjälper redovisningsbyråer att spara tid och minimerar risken för manuella felkonteringar. Programvaran är oberoende av både bokföringssystem och bank. Redovisningsbyrån registrerar sina kundföretag/ klienter i programmet och kan därefter läsa in kontoutdrag och koppla detta till aktuell klient. Redovisningskonsulten bokför kundföretagets verifikationer och vid nästa månadsinläsning så kommer programmet ihåg hur det ska bokföra de aktuella verifikationerna. Över tid lär sig programvaran hur olika verifikationer ska konteras och bygger på så vis upp en kunskapsbank. Programmet kan även ge förslag på hur något ska konteras, baserat på hur andra redovisningsbyråer har bokfört en liknande post.

5. Nyttjanderätt

 • 5.1. Kunden beviljas härmed en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig och uppsägbar rätt att få tillgång till och använda Programvaran, enbart för Kundens interna affärsverksamhet och enligt dessa Användarvillkor.
 • 5.2. För att förtydliga och utan att begränsa den allmänna tillämpligheten av det som tidigare angivits innebär “intern affärsverksamhet” driftsaktiviteter som endast hänför sig till Kundens redovisningsverksamhet, såsom kontering av Klienters verifikationer. Kunden får under inga omständigheter, helt eller delvis, överföra eller överlåta nyttjanderätten till någon annan juridisk enhet utan föregående skriftligt tillstånd från KonteringsPoolen.
 • 5.3. Kunden ansvarar för all användning av Programvaran, inklusive eventuella Klienters användning, och för att inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Kunden är ensam ansvarig för innehåll och laglighet av Kunddata (inklusive Klientdata) och får inte överföra eller bearbeta skadlig kod, data eller liknande (såsom virus) till eller med hjälp av Programvaran och inte heller använda Programvaran på annat sätt som strider mot tillämplig lag eller myndighetsföreskrift eller som kan medföra skada eller olägenhet för KonteringsPoolen eller tredjeman.
 • 5.4. Kunden får inte heller agera som eller ge intryck av att den är en producent, ägare, utvecklare, eller återförsäljare av Kontera Mindre eller lämna någon garanti eller utfästelse på uppdrag av KonteringsPoolen avseende Programvaran, med undantag av vad som uttryckligen anges häri.

6. Priser och betalningsvillkor

 • 6.1. Det kostar ingenting att ladda ner programvaran, betalning erläggas istället per upplagd klient. Startavgift – 100 kr per klient per månad Alla upplagda klienter i Kontera.Mindre börjar på denna prisnivå, oavsett storlek. Denna prisnivå gäller upp till 100st verifikationer på årsbasis. Den täcker därmed in de flesta års-klienter er byrå har. 250 kr per klient +rörlig avgift Från den månad då antalet verifikationer överstiger 100st på årsbasis så blir månadspriset 250 kr och en rörlig avgift om en krona per verifikation tillkommer för de verifikationer som överstiger 100st per år. Denna nivå kommer täcka in de flesta kvartals-moms klienter ni som byrå har och som har lite större verksamhet. 500 kr per klient +rörlig avgift Från den månad då antalet verifikationer överstiger 500st på årsbasis så blir månadspriset 500kr och den rörliga avgiften uppgår till två kronor per verifikation för de verifikationer som överstiger 500st per år. Denna nivå kommer täcka in både månads och kvartals-moms klienter ni som byrå har och som har en ganska stor verksamhet.
 • 6.2. I ovan angivna priser ingår de uppdaterade versioner av programvaran som ges ut under abonnemangsperioden samt viss användarsupport i den omfattning som KonteringsPoolen finner skäligt.
 • 6.3. Samtliga priser anges exkl. moms. Betalning erläggs månadsvis i efterskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum.
 • 6.4. Vid sen eller utebliven betalning förbehåller sig KonteringsPoolen rätten att avbryta Kundens tillgång till Programvaran samt debitera påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen till dess att full betalning erlagts.

7. Bindningstid och uppsägning

 • 7.1. Avtalet löper utan bindningstid.
 • 7.2. Uppsägning av Avtalet ska ske direkt i Programvaran eller skriftligen via e-mail till KonteringsPoolen för att vara giltig. En uppsägning innebär att förlängning av avtalet inte kommer till stånd och Kundens nyttjanderätt till Programvaran upphör då att gälla vid utgången av innevarande månad. Avtalets upphörande innebär även att den information som Kunden laddat upp i tjänsten raderas permanent.
 • 7.3. KonteringsPoolen äger rätten att häva detta avtal med omedelbar verkan om en Användare bryter mot dessa villkor eller på annat sätt missbrukar Programvaran och inte vidtar rättelse trots uppmaning därom.

8. Tjänstens tillgänglighet

 • 8.1. KonteringsPoolen avser att hålla tjänsten tillgänglig alla dagar om året men förbehåller sig rätten att vid underhåll eller uppdateringar stänga ned hela eller delar av tjänsten.
 • 8.2. KonteringsPoolen garanterar inte att användningen av tjänsten kommer vara oavbruten eller fri från fel.
 • 8.3. KonteringsPoolen ansvarar därmed inte för eventuella tekniska fel, oavsett felens orsak, eller andra störningar i tjänstens tillgänglighet som orsakas av till exempel uppdateringar och underhåller eller bristfällig internetuppkoppling.

9. Fel eller brist

 • 9.1. Upptäcker Kunden ett väsentligt fel i Programvaran ska Kunden skriftligen utan dröjsmål påtala felet (reklamera) till KonteringsPoolen. KonteringsPoolen åtar sig att åtgärda fel som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen hos programvaran så snart det är möjligt. KonteringsPoolen förbehåller sig rätten att avgöra om ett anmält fel är väsentligt.

10. Ansvarsbegränsningar

 • 10.1. KonteringsPoolens ansvar för tillhandahållen Programvara är begränsat till vad som är stadgat ovan. I övrigt kan KonteringsPoolen inte hållas ansvarigt för fel eller brist i Programvaran. KonteringsPoolen ansvarar inte heller för skador eller förluster (varken direkta eller indirekta) hänförliga till användandet av Programvaran eller till det förhållandet att Programvaran inte kunnat användas.
 • 10.2. KonteringsPoolen avsäger sig även allt ansvar för direkt eller indirekt förlust, skada eller kostnad som uppstår som ett resultat av Programvarans konteringsförslag.
 • 10.3. Kunden är ensamt ansvarig för att varje kontering blir korrekt och att den SIE-fil som skapas i Programvaran läses in i aktuellt bokföringsprogram på rätt sätt.

11.Vidareutveckling

 • 11.1. KonteringsPoolen planerar att kontinuerligt vidareutveckla,
  uppdatera och förbättra Programvaran. Programvaran kommer att uppdateras automatiskt på din enhet när en ny version eller funktion blir tillgänglig. All vidareutveckling ingår som en del av tjänsten och Användares nyttjande av utvecklad funktionalitet sker i enlighet med villkoren i dessa Användarvillkor såvida inte KonteringsPoolen informerar om att utvecklad- och/eller ny funktionalitet kräver särskilda villkor.

12. Immateriella rättigheter

 • 12.1. Samtliga immateriella rättigheter, såsom men inte begränsat till
  varumärken, upphovsrätt, patent och källkod, samt i Programvaran ingående funktioner avseende Programvaran tillhör KonteringsPoolen och/eller dess licensgivare, och får inte användas av dig som Kund utöver vad som krävs för användning av Programvaran enligt Användarvillkoren eller vad som följer av tvingande lag.
 • 12.2. Samtliga immateriella rättigheter som kan uppstå vid användningen av Programvaran utgör KonteringsPoolens egendom. Du får inte ändra, översätta, reproducera, kopiera eller överlåta Programvaran, med undantag från när detta uttryckligen är tillåtet enligt lag.

13. Hantering av personuppgifter

 • 13.1. När du laddar ner Programvaran och registrerar dig som Kund kan du komma att förse oss med vissa personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska tillhandahålla Programvaran och fullgöra vårt Avtal med dig som Kund.
 • 13.2. KonteringsPoolen Sverige AB är personuppgiftsansvarig för information som lämnas och registreras vid användning av Programvaran.
 • 13.3. De uppgifter KonteringsPoolen samlar in är organisationsnummer, för- och efternamn på ansvarig kontaktperson och en e-mailadress för fakturering.
 • 13.4. Du som Användare ansvarar för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade och kan när som helst logga in och göra nödvändiga ändringar.
 • 13.5. Personuppgifterna används i bokföringssyfte, för utvärdering och förbättring av tekniska lösningar och processer samt insamling av statistik. Personuppgifter kan även komma att användas i marknadsföringssyfte och för att skicka relevanta nyheter och erbjudanden till dig.
 • 13.6. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att ta del av marknadsföring genom att kontakta oss.
 • 13.7. Dina personuppgifter kan vidare komma att delges tredje parter i samma syfte.
 • 13.8. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Det betyder att du som Kund har rätt att ta del av den information som vi har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. En sådan begäran ska vara skriftlig.
 • 13.9. Vi lagrar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kund eller i enlighet med vad som föreskrivs enligt lag.
 • 13.10. Om hela eller delar av KonteringsPoolens verksamhet överlåts eller på annat sätt integreras med en annan verksamhet har KonteringsPoolen rätt att  lämna ut personuppgifter till en eventuell köpare och dennes rådgivare.

14. Klagomål och synpunkter

 • 14.1. Vi strävar efter att ha så nöjda kunder som möjligt och är därför
  angelägna om att få veta om du som Användare är missnöjd eller har synpunkter på Programvaran. Hjälp oss att bli bättre genom att skicka dina synpunkter till oss.

15. Ändringar och tillägg

 • 15.1. Dessa användarvillkor kan från tid till annan komma att ändras av oss.
 • 15.2. Aktuella villkor finns publicerade på webbplatsen och du som Användare ansvarar för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

16. Tillämplig lag och tvist

 • 16.1. Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.

17. Kontaktuppgifter